A honlap cookie-kat (websütiket) használ, melyek segítenek szolgáltatásaink biztosításában.
Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Közérdekű adatok

Ez az oldal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 18/2005. IHM. rendelet szerint közzéteendő közérdekű adatokat tartalmazza. Az oldal tartalmának adatai folyamatosan frissülnek.

 

Általános közzétételi lista

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat megnevezése Közzétételi egység / Aktuális dokumentumok Közzététel dátuma Archívum Archív állományba helyezés időpontja
I. Hivatalos név (teljes név) székhely, postacím, telefonszám, faxszám, központi elektronikus levélcím, ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve, ügyfélfogadás rendje Elérhetőségi adatok 2018.01.05    
II. A szervezeti struktúra ábrája Szervezeti struktúra 2018.01.05.    
Szervezeti egységek feladatai 2018.01.05.    
III. A szerv vezetőjének, vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége A szerv vezetői 2019.09.02.    
IV. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége A felügyelt költségvetési szervek - adat nem áll rendelkezésre      
V. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik; a fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása, Gazdálkodó szervezetek - adat nem áll rendelkezésre      
VI. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, közalapítványok székhelye, közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása A szerv által alapított közalapítványok – adat nem áll rendelkezésre      
VII. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek 2018.08.01 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek (2018.05.18) 2018.08.01
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek (2017) 2018.05.18
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye, vezetője, honlapjának elérhetősége Költségvetési szervek – adat nem áll rendelkezésre      

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat megnevezése Közzétételi egység / Aktuális dokumentumok Közzététel dátuma Archívum Archív állományba helyezés időpontja
I. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatáskörét meghatározó alapvető jogszabályok 2016.01.01    
Szervezeti és Működési Szabályzat 2018.01.01 SZMSZ 2017.09.01 2018.01.01
SZMSZ 2016.11.01 2017.09.01
SZMSZ 2015.09.01 2016.11.01
SZMSZ 2015.03.06 2015.09.01
Adatvédelmi szabályzat (2019.09.16) 2019.09.16 Adatvédelmi szabályzat (2019.03.25) 2019.09.16
Adatvédelmi szabályzat (2018.10.24) 2019.03.28
Adatvédelmi szabályzat (2017.03.06) 2017.10.31
II. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Tevékenységről szóló tájékoztató - adat nem áll rendelkezésre      
III. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai - adat nem áll rendelkezésre      
IV. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése;
illetékességi területe;
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása;
az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege;
alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás;
az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő;
az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő;
használt formanyomtatványok listája;
elektronikus programok elérése, időpontfoglalás;
az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos feladatok – adat nem áll rendelkezésre      
V. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás, díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Közszolgáltatások ld. a linken    
VI. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke, a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, az adatokhoz való hozzáférés módja, másolatkészítés költségei

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Tájékoztató a társaság központi telefonszámára érkező hívások rögzítéséről

Tájékoztató egyszeri személybeléptetésről a telephelyeken

Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről autóbusz-állomáson

Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről autóbuszon

Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről irodaépületekben, telephelyeken

Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről veszélyes anyagot tároló telephelyeken

Elektronikus megfigyelőrendszerrel (kamerarendszerrel) felszerelt autóbuszok listája

Tájékoztató az autóbuszon az utazási feltételek ellenőrzése során használt testkamerák működtetéséről

2019.09.23   2018.10.31

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Tájékoztató a társaság központi telefonszámára érkező hívások rögzítéséről

Tájékoztató egyszeri személybeléptetésről a telephelyeken

Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről autóbusz-állomáson

Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről autóbuszon

Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről irodaépületekben, telephelyeken

Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről veszélyes anyagot tároló telephelyeken

Elektronikus megfigyelőrendszerrel (kamerarendszerrel) felszerelt autóbuszok listája

Tájékoztató az autóbuszon az utazási feltételek ellenőrzése során használt testkamerák működtetéséről
 2019.09.23
VII. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei, témájának leírása, hozzáférés módja, fizetendő költségtérítés mértéke Nyilvános kiadványok ld. a linken    
VIII. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, döntéshozatal eljárási szabályai, ülés helye, ideje, nyilvánossága, jegyzőkönyvei, megtartott ülések ideje, tervezett ülések ideje, ülések látogathatóságának rendje, napirendje, döntéseinek felsorolása Döntéshozatal, ülések – adat nem áll rendelkezésre      
IX. A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatal dátuma, szavazásának nyilvános adatai, jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok – adat nem áll rendelkezésre      
X. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Pályázatok ld. a linken    
XI. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetmények ld. a linken    
XII. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Közérdekű adatok igénylése 2017.03.06    
XIII. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai, a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek, azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Adat nem áll rendelkezésre      
XIV. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Különös közzétételi lista ld. a linken    
XV. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Egyedi közzétételi lista – adat nem áll rendelkezésre      

3. Gazdálkodási adatok

 

Adat megnevezése Közzétételi egység / Aktuális dokumentumok Közzététel dátuma Archívum Archív állományba helyezés időpontja
I. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Vizsgálatok, ellenőrzések listája – adat nem áll rendelkezésre      
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Állami Számvevőszék megállapításai – adat nem áll rendelkezésre      
III. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok – adat nem áll rendelkezésre      
IV. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk A működés eredményessége, teljesítmény – adat nem áll rendelkezésre      
V. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Működési statisztika – adat nem áll rendelkezésre      
VI. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései, számviteli törvény szerinti beszámolói, vagy a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Számviteli beszámolók      
VII. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatottak 2019. (2019. II. negyedév) 2019.07.15 Foglalkoztatottak 2019. (2019. I. negyedév) 2019.07.15
Foglalkoztatottak 2018. (2018. IV. negyedév) 2019.04.24
Foglalkoztatottak 2018. (2018. III. negyedév) 2019.02.12
Foglalkoztatottak 2018. (2018. II. negyedév) 2018.11.09
Foglalkoztatottak 2018. (2018. I. negyedév) 2018.08.16
Foglalkoztatottak 2017. (2018.01.01) 2018.06.19
Foglalkoztatottak 2017. (2017.11.23) 2018.01.01
Foglalkoztatottak 2017. (2017.08.18) 2017.11.23
Foglalkoztatottak 2016. 2017.08.18
Foglalkoztatottak 2015. 2016.06.10
VIII. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, támogatások célja, összege, program megvalósításának helye Támogatások – adat nem áll rendelkezésre      
IX. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével Szerződések ld. a linken    
X. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Koncessziók – adat nem áll rendelkezésre      
XI. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Egyéb kifizetések – adat nem áll rendelkezésre      
XII. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Európai Unió által támogatott fejlesztések ld. a linken    
XIII. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzés ld. a linken    

Különös közzétételi lista

Adat megnevezése Közzétételi egység / Aktuális dokumentumok Közzététel dátuma Archívum Archív állományba helyezés időpontja
Alapszabály Alapszabály      
Igazgatóság Igazgatóság (2019.05.01) 2019.05.01 Igazgatóság (2018.10.01) 2019.05.01
Igazgatóság (2018.01.25) 2018.10.01
Felügyelő Bizottság Felügyelőbizottság (2019.01.22) 2019.01.22 Felügyelőbizottság (2019.01.01) 2019.01.22
Felügyelőbizottság (2017.07.13) 2019.01.01
A Munka törvénykönyve szerint vezető állású munkavállaló A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás (2019.01.07) 2019.01.07 A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás (2018.06.01) 2019.01.07
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás (2017.07.05) 2018.06.19
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás (2016.11.01) 2017.07.05
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás (2016.01.01) 2016.11.01
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás (2015.10.01) 2016.11.01
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás (2015.03.24) 2015.10.01
Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkavállalók A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2019.06.25) 2019.06.25 A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2019.04.01) 2019.06.25
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2019.01.07) 2019.04.04
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2018.11.09) 2019.01.07.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2018.06.01) 2018.11.09.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2018.02.23) 2018.06.19.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2018.01.01) 2018.02.23.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2017.10.31) 2018.01.01.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2017.08.15) 2017.11.23.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2017.07.01) 2017.08.15.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2017.06.17) 2017.07.01.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2017.04.01) 2017.06.17.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2016.11.01) 2017.04.01.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2016.05.10) 2016.11.01.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2016.04.01) 2016.05.10.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2016.03.15) 2016.04.01.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2016.03.01) 2016.03.15.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2016.02.01) 2016.03.01.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2016.01.16) 2016.02.01.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2016.01.06) 2016.01.16.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2015.12.01) 2016.01.06.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2015.07.01) 2015.12.01.
A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás (2015.03.24) 2015.07.01.
Az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő, vagy azt meghaladó értékű, árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatok, valamint az említett adatok változásai A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (3) bekezdése szerinti tájékoztatás (2019.04.25) 2019.04.25 A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (3) bekezdése szerinti tájékoztatás (2018.10.01.) 2019.04.25.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (3) bekezdése szerinti tájékoztatás (2017.10.04.) 2018.10.19.
EnIR éves jelentés A 2015. évi LVIII. tv., valamint a 112/2015 (V.26) Korm. rend. alapján közzéteendő EnIR éves jelentés 2017.05.30    

 Nyomtatás  E-mail

Ügyfélszolgálat

Ha szolgáltatásainkkal kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy észrevételeit szeretné eljuttatni társaságunkhoz, kérjük töltse ki online űrlapunkat!

Űrlap kitöltése